Đn ng th như ni

Đn ng th như ni
Đn b th như sng
Sng tro ln đỉnh ni
Ni ngửa cổ nhn sng

Đn ng như thn củi
Đn b như dy leo
Dy leo cuốn thn củi
Củi chết đứng, cong queo

Đn ng th ong đực
Đn b th ong cha
Ong đực lm cật lực
Ong cha chỉ c ma

Đn ng th hay tham
Đn b th hay thm
Tham lam th tạp nham
Khng bằng ci g thm..

Hi hi hi